Behandeling

Binnen Mediant Jeugd bestaan verschillende behandelingen. Afhankelijk van de klachten en doelen kijken we welke behandeling het beste past. Ouders/verzorgers worden waar mogelijk actief betrokken bij de behandeling.

Behandelingen bij Mediant Jeugd

Consultatie - Preventieve activiteiten - Intake en onderzoek - Behandeling voor gezin - Behandeling individueel

Behandeling in groepen- Spoedzorg- Online hulpverlening

Aanbod Mediant Jeugd

Bij Mediant Jeugd bieden we diverse behandelingen onder andere op het gebied van ADHD, autisme, depressie, angst, eetstoornissen, trauma, hechtingsstoornissen, gedragsproblemen, beginnende persoonlijkheidsproblematiek en ernstige opvoedproblemen.

We bieden onder andere voorlichting over de stoornis, individuele behandeling (medicamenteus, cognitieve gedragstherapie, psychotherapie, psychomotore therapie, EMDR, protocollaire behandelingen), systeembehandeling en ouderbegeleiding.

Ook zijn er groepen voor kinderen, jongeren en ouders.
Welke behandeling of combinatie van behandelingen nodig zijn, is per situatie verschillend. We behandelen kinderen met een IQ van 85 en hoger. 

Wanneer een behandeling is gestart, kijken we regelmatig of de doelen zijn bereikt of dat deze moeten worden bijgesteld. Als de doelen behaald zijn en de klachten verminderd, dan wordt de behandeling afgesloten.
Dit gaat altijd in overleg.

 

Behandeling voor het gezin

Individuele behandeling

Groepsbehandeling Autisme

Groepsbehandeling ADHD

 

Groepsbehandelingen

 

FACT Jeugd

Het FACT Jeugdteam is er voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar, met problemen op school, veel ruzie thuis of problemen op het werk. Vaak is daarbij sprake van psychiatrische of psychosociale problematiek, een verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen. Het team reageert snel en flexibel op signalen en kan snel zorg intensiveren of afbouwen. Waar nodig komt het team naar de jongere toe. Meer informatie:www.factjeugdtwente.nl.

Online Hulpaanbod Jongeren

www.Gripopjedip.nl  Online hulpaanbod voor jongeren die last hebben van somberheid én voor de mensen uit hun omgeving.

 

grip op je dipservice

 

 

Contact Mediant Jeugd

Telefoon: 053 482 85 00 of e-mail:jeugd@mediant.nl
Roessinghsbleekweg 39 7522 AH Enschede

 

Aanmeldbureau Jeugd

Telefoon (053) 482 85 00 
ma/wo/do/vrij van 08.30-17.00 uur en op dinsdagen van 08.30 tot 21.00 uur.

E-mail: aanmeldbureaujeugd@mediant.nl

 

Behandelaanbod Mediant Jeugd

 

Systeembehandeling
Psychische klachten staan nooit op zichzelf. Dikwijls hebben ze te maken met de situatie waarin iemand leeft. Systeembehandeling richt zich op zowel de aangemelde problemen als op de relaties en reactiepatronen in het gezin. Klachten van de één worden beïnvloed door de anderen in het gezin/systeem en omgekeerd. De systeemtherapeut helpt om te zoeken naar manieren om problemen beter te hanteren en om de vicieuze cirkel en reactiepatronen te doorbreken.

 

Intensieve psychiatrische gezinsbehandeling (IPG)
We hebben een speciaal team voor intensieve gezinsbehandeling bestaande uit gezinshulpverleners. Deze hulpverleners bieden deze behandeling bij u thuis.

 

 Triple P
Is een training in opvoedvaardigheden voor ouders met kinderen tot 12 jaar, die opvoedvragen hebben. De cursus helpt oorzaken van gedragsproblemen te herkennen. U leert hoe u het gewenst gedrag bij uw kind kunt stimuleren en hoe u kunt gaan met ongewenst gedrag. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten.

 

Ouderbehandeling
Is voor ouders van kinderen/jongeren en gericht op het verkrijgen van kennis over het gedragsbeeld en de specifieke begeleiding die het kind/de jongere vraagt. Hierbij wordt er gewerkt aan meerdere aspecten van de ontwikkeling die verbeterd en geoptimaliseerd kunnen worden. De begeleiding is steunend, adviserend en richting gevend in stabielere periodes.

 

Individuele behandeling

 

Psycho-educatie
De meeste behandelingen beginnen met voorlichting over de diagnose en de problemen. En gericht op thema’s die zich voordoen bij het kind of de jongere. Oorzaken en verschijnselen worden besproken. Behandelmogelijkheden worden doorgenomen en wordt uitgelegd wat men daarvan kan verwachten. Het kan ook zijn dat er een specifieke module gedaan wordt gericht op voorlichting over de diagnose; zoals ‘ik ben speciaal’ bij Autisme.

 

Ehealth
Ehealth is online hulpverlening waarbij je na een kennismaking met de behandelaar, thuis bezig kan met het programma. De behandelaar reageert op de vragen en gemaakte opdrachten. Er zijn verschillende modules voor jou en jouw ouders.

Er zijn modules gericht op ADHD, Autisme en op stemming.

  • ADHD voor ouders – psycho educatie en handvatten
  • ADHD voor jongeren vanaf 14 jaar- psychoeducatie en toekomst
  • ADHD medicatie voor ouders
  • ADHD mediatie voor jongeren vanaf 14 jaar
  • Autisme voor ouders – psycho educatie en handvatten
  • Mindfulness vanaf 17 jaar –bij piekeren, stress en lichamelijke klachten
  • Voel je vrolijk 8-11 jaar - als er naast andere problematiek ook stemmingsklachten zijn
  • Lekker in je vel 11-13 jaar - als er naast andere problematiek ook stemmingsklachten zijn 

 

 

Behandelprotocollen
Er zijn verschillende behandelprotocollen voor verschillende probleemgebieden; voor stemming, zelfbeeld, angst, eetproblemen, dwang, tics, (ongewenst) gewoonte gedrag, trauma, Adhd en ASS. Dit zijn effectieve methodes om de verschillende problemen aan te pakken. Je hebt afspraken met je behandelaar en gaat daarbij aan de slag met werkboeken, waarmee je ook thuis kan oefenen.

 

Traumabehandeling in vorm van EMDR
EMDR staat voor Eye Movement Desensitizations en Reprocessing. Het is een behandelmethode voor kinderen, jongeren en ook volwassenen die iets heftigs hebben meegemaakt en daardoor psychische problemen hebben gekregen. Er wordt vanuit gegaan dat herinneringen bij de nare ervaring niet goed zijn opgeslagen in het geheugen en met EMDR verbeter je dit. De therapeut vraagt je te vertellen wat er gebeurd is en om het verhaal stil te zetten bij het ‘plaatje’ dat je het naarste vindt. Terwijl jij aan dat plaatje denkt, laat de therapeut je tegelijkertijd iets anders doen, zoals het volgen met je ogen van de vingers van de therapeut.

 

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGt) richt zich vooral op veranderen van gedrag. Het gaat over de manier van denken en de emoties die daarbij horen. In de therapie wordt het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden besproken en behandeld. Door anders te reageren veranderen het gevoel en de gedachten. Door de gedachten te veranderen, wijzigen het gevoel en gedrag. Cgt is een actieve manier van behandelen, waarbij het kind/jongere ook zelf actief aan de slag moet met oefeningen.

Het functioneren van een persoon wordt gezien als het resultaat van de interactie tussen aanleg en het geheel aan leerervaringen. Er wordt nadruk gelegd op (oude) leerervaringen en (nieuwe) leermogelijkheden en gericht op het laten opdoen van corrigerende ervaringen. Uit onderzoek blijkt dat CGt effectief is bij veel psychische problemen oa bij angsten (en dwang) en stemmingsproblemen.

 

Emotieregulatietraining

ERT is een behandelmethode voor jongeren die moeite hebben om hun gedrag en emoties te reguleren, waardoor ze in de problemen komen. De training is gericht op vergroten van zicht op eigen kwetsbaarheid, om eigen emoties en gedrag te reguleren, en te leren dat je onder de meeste omstandigheden eigen keuzemogelijkheden hebt. De groep is voor jongeren tussen 14-18 jaar. Deze training kan ook individueel aangeboden worden.

 

Psychomotorische therapie

PMT is een behandelmethode waarin de nadruk ligt op bewegingsgedrag, je lichaamstaal en het waarnemen van je lichamelijke reacties. De PMT werkvormen zijn vaak sport & spel oefeningen, maar ook lichaamsgerichte werkvormen vormen een belangrijk onderdeel van de behandeling.

 

Psychotherapie

Psychotherapie wordt ingezet als het gaat om langdurende complexe problematiek op meerdere gebieden die bedreigend zijn voor de persoonlijkheidsontwikkeling van kind/jongere. Vaak een combinatie van bijv. hechting, angsten, stemming, emotieregulatie, trauma’s en persoonlijkheidsproblematiek. (Waarbij het gaat om tot verandering te komen van de ontwikkeling van de persoonlijkheid en er dus meer nodig is dan alleen vaardigheden aanleren).
In de wekelijkse behandelgesprekken van 45 minuten voor een langere periode, ontstaat een vertrouwensrelatie tussen jou en de therapeut. Bij kinderen wordt vaak gebruik gemaakt van spel en creatieve middelen in de spelkamer, omdat kinderen vaak beter over hun gevoelens kunnen spelen of tekenen dan praten. De therapeut helpt hen te begrijpen, evenals achterliggende problemen, gedachten en gevoelens en deze voor het kind te verwoorden.
Psychotherapie wordt gecombineerd met ouderbehandeling of systeemgesprekken.

 

Psychotherapie heeft als doel dat je jezelf leert kennen en eigen mogelijkheden leert benutten en beperkingen leert aanvaarden. Het gaat om het opheffen of verminderen van psychische stoornissen of stagnaties in jouw ontwikkeling en het herstellen van ontwikkelingsmogelijkheden. Concreet kan het gaan om: verminderen van angsten, herkennen, verwoorden en uiten van gedachten en gevoelens, meer zelfvertrouwen krijgen, verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, herstellen van vertrouwen in belangrijke mensen, beter reguleren van emoties en gedrag.

 

Kortom psychotherapie zijn wekelijkse gesprekken waarin samen gekeken wordt naar de problemen die er zijn. Samen zoeken we naar hoe je dit kan veranderen of er anders mee om kunt gaan. Het is een proces waarin samen gezocht wordt wat er bij jou past en wat helpend is om tot verandering te komen. Door de gesprekken/spel zal er meer zelfinzicht komen en inzicht in de problemen en hoe er mee om te gaan. Het kan in de gesprekken gaan over wat je hebt meegemaakt, hoe het nu is en wat jij zou willen en over wat jij denkt, en voelt over jezelf en anderen en over hoe jij doet.

 

 

Schoolgesprekken
Dit kan op verschillende manieren worden vormgegeven afhankelijk van de hulpvraag en de problematiek. Het gaat over meedenken over de schoolsituatie en over behandelingsadviezen, terugkoppeling van diagnose, onderzoeksbevindingenen en evaluaties van behandeling.

 

 

Medicatie

Soms kan tijdelijk ondersteuning nodig zijn door middel van medicatie. De psychiater, jeugdarts of verpleegkundig specialist geeft uitleg over welke medicatie passend is en over de mogelijke bijwerkingen. Ze kunnen medicatie voorschrijven en ze blijven controleren hoe het gaat en of de hoeveelheid bijgesteld moet worden.

 

Groepsbehandeling/training autisme

 

TOM Training
Training voor kinderen van 5 - 7 jaar met diagnose autisme, gericht op het herkennen en benoemen van gevoelens bij jezelf en anderen. De groep bestaat uit vier kinderen. Er zijn 10 bijeenkomsten voor jou en twee voor je ouders, waarvan de eerste met jouw leerkracht.

 

 

Spelgroep

Spelenderwijs oefenen met basis sociale vaardigheden voor kinderen van 7 – 9 jaar. Door middel van thuisopdrachten zijn ook jouw ouders betrokken bij de training. De training bestaat uit 11 bijeenkomsten voor jou en twee ouderbijeenkomsten waarvan de eerste samen met jouw leerkracht.

 

 

Samen denken en doen

Sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 9 – 12 jaar in een groep van 5 kinderen. Deze training is gericht op het aanleren en vergroten van sociale vaardigheden en enig inzicht te bieden in waarom het belangrijk is je aan sociale regels te houden. Jij wordt je er meer bewust van dat andere kinderen anders kunnen denken en doen. Je leert hoe je hier meer rekening mee kunt houden. De training bestaat uit 16 bijeenkomsten voor jou en twee ouderbijeenkomsten.

 

 

Pubergroep Autisme

Voor jeugdigen van 14-16 jaar en 16- 18 jaar met autisme problematiek. De training helpt wanneer je merkt dat bepaalde sociale situaties lastig verlopen, of dat aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten moeilijk is. De training is gericht op psycho-educatie autisme, ervaringen uitwisselen en oefenen en bespreken van sociale vaardigheden. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten voor jou en één ouderbijeenkomst.

 

Oudertrainingsgroep

Voor ouders van kinderen en jongeren met de diagnose autisme. De training is gericht op het vergroten van kennis, begrip en inzicht in de diagnose en vooral hoe je als ouders omgaat met uw kind/jongere met deze diagnose. Gedrag wordt geduid aan de hand van concrete voorbeelden die ouders zelf inbrengen. De training bestaat uit zeven bijeenkomsten op de dinsdagavond. De groep bestaat uit zes tot acht ouderparen. 

 

 

 Groepsbehandeling/training ADHD

 

Psychomotorische therapie ADHD kindergroep
Voor kinderen van 6-9 jaar met AD(H)D, de training wordt zowel individueel als in een groep gegeven. Je oefent met de ‘stop-denk-doe methode en het maken van ‘plannetjes’. De training bestaat uit acht bijeenkomsten  en één ouderbijeenkomst. De groep bestaat uit vier kinderen.

 

 

ADHD kindergroep: stop, hoe los ik het op
Voor kinderen van 9– 12 jaar met ADHD/ADD. De training is gericht op psycho educatie, wat is AD(H)D? Hoe is dat bij mij? Wat zijn mijn talenten? Maar ook hoe ga ik hier mee om, hoe kan ik rustig reageren, eerst goed nadenken enz. Je leert om meer oplossingsgericht te denken. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten voor jou en één bijeenkomst voor ouders en leerkracht. De groep bestaat uit vijf kinderen.

 

Kennis- en kundegroep ADHD
Deze groep is voor ouders van kinderen/jongeren met diagnose ADHD/ADD. De oudertraining is gericht op het verkrijgen van inzicht in de diagnose en vooral in hoe je als ouder omgaat met je kind/jongere met deze diagnose. Het zijn vijf bijeenkomsten met 6-8 ouderparen.

 

 

 

 

 

Groepsbehandeling

 

Aandachtstraining bij angstklachten (mindfulnesstraining)

Deze training is voor kinderen met angstklachten, psycho-somatische klachten, somberheid of depressieve klachten en (familie) stress. Er is een groep voor 7-12 jaar en van 13-17 jaar. In de groep leer je vaardigheden om een hoofd vol (pieker)gedachten tot rust te brengen en jezelf te ontspannen. En weten hoe je voorkomt meegesleept te worden door emoties en je beter te leren focussen. De groep is met maximaal zes kinderen/jongeren en er zijn 8 of 10 bijeenkomsten.

 

Kinderen uit de Knel
Kinderen uit de knel is een programma voor gezinnen verwikkeld in een vechtscheiding.

Het doel van het project is dat kinderen uit de knel raken doordat de strijd tussen hun ouders minder destructief wordt en dat nieuwe wegen worden gevonden om met de conflictgebieden om te gaan zodat de kinderen zich weer veilig kunnen voelen en zich goed kunnen ontwikkelen. De groep bestaat uit ongeveer 12 ouderparen en er is ook een groep voor kinderen van acht bijeenkomsten. Zie voor meer informatie; www.kinderenuitdeknel.nl

 

PMT groep eetstoornissen 12-18 jaar

PMT staat voor psychomotorische therapie. Een behandelmethode waarin de nadruk ligt op bewegingsgedrag, je lichaamstaal en het waarnemen van je lichamelijke reacties. De PMT werkvormen zijn vaak sport & spel oefeningen, maar ook lichaamsgerichte werkvormen vormen een belangrijk onderdeel van de behandeling.


Wat leer je in deze eetstoornissen groep: Bij de start van de groep ligt de nadruk vooral op het bewust worden en herkennen van lichamelijke sensaties en het leren omgaan met een ander bewegingspatroon. Daarna worden specifieke thema’s uitgewerkt waardoor je bijv. grenzen beter leert herkennen en aangeven, een realistischer en positiever lichaamsbeleving krijgt en op een gezonde manier leert omgaan met controle vasthouden en loslaten. Je leert emoties doseren en adequeaat uiten.

 

Sociale angst groep

Is een training voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met een sociale angststoornis. Door de training krijg je inzicht in de angstklachten en via gedragsexperimenten wordt geoefend om te kunnen ervaren dat waar jij bang voor bent, niet gaat gebeuren. Er zijn 10 bijeenkomsten en één ouderbijeenkomst.

 

JOVO groep. Jong volwassen groep (samenwerking afdeling jeugd en Cvp)

De Jovo groep is een wekelijkse groep voor jong volwassenen van 17 tot ongeveer eind 20 jaar die vastlopen in hun identiteits-en autonomie ontwikkeling en die moeite hebben zich los te maken van hun ouders. Er kan sprake zijn van somberheid, angstklachten, schaamte, onzekerheidsgevoelens en problemen in relatie tot jezelf en in relatie tot anderen. Er is sprake van (beginnende) persoonlijkheidsproblematiek.

 

Het doel is het bevorderen van de ontwikkeling van identiteit en autonomie; duidelijk weten wie je bent, wat je voelt, waar je grenzen liggen, bij wie je je thuis voelt. Losmaken van thuis. Het verwoorden van eigen gedachten en gevoelens en eigen gedragingen te onderzoeken. Je oefent met nieuw gedrag in relatie tot jezelf en tot anderen. je leert verbindingen leggen tussen de huidige problemen en gevoelens en de eigen levensgeschiedenis. Je leert moeilijke ervaringen verwerken.
Maximaal negen deelnemers per groep. Frequentie één keer per week. Duur: 1,5 uur. Het is een open groep, dus doorlopend is nieuwe instroom mogelijk.

 

START groep

De START groep is voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar die aangemeld zijn voor specialistische behandeling bij Mediant Jeugd. Dit is de eerste fase van de behandeling.

In de groep wordt gewerkt aan vaste thema´s, waaronder negatieve denkpatronen, leefstijl en assertiviteit. Herstel is een belangrijk uitgangspunt binnen deze groep, naar zo optimaal mogelijk functioneren. Het doel is om stabiliteit en herstel te bevorderen waardoor de behandeling effectiever en vaak korter kan.

Er zijn vijf bijeenkomsten met een duur van 90 minuten. De bijeenkomsten zullen om de week plaatsvinden. De week dat er geen bijeenkomst gepland staat, is er ruimte om opdrachten in de praktijk te brengen of om een e-health module te doorlopen.
Daarnaast is het van groot belang dat jij als jeugdige ondersteuning krijgt van je ouders. In een eenmalige informatiebijeenkomst voor ouders krijgen zij informatie over de inhoud van de START-groep en wordt er psycho-educatie gegeven.

 

 

.